Lĩnh vực khác > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc
Quyết định số: Thông tư số 42/2014 /TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 11/17/2014
Ký hiệu số: TCKNN-10-BNNPTNT
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Các tiêu chuẩn khác