Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 227 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 8380-2010Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8144-2009Thuốc bảo vệ thực vật – xác định hàm lượng hoạt chất pretilachlor
TCVN 8143-2009Thuốc bảo vệ thực vật – xác định hàm lượng hoạt chất cypermethrin
TCVN 5624-2-2009Danh mục giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật và giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật ngoại lai - phần 2: theo nhóm sản phẩm
TCVN 5624-1-2009Danh mục giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật và giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật ngoại lai - phần 1: theo hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật
TCVN 5141-2008Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm tốt khi phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
QCVN 01-119-2012-BNNPTNTVề phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi
QCVN 01-118-2012-BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây chè
QCVN 01-117-2012-BNNPTNTVề qui trình xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp chiếu xạ
QCVN 01-116-2012-BNNPTNTVề quy trình xử lý nhện nhỏ hại trên giống cây trồng nhập khẩu trồng trong khu cách ly kiểm dịch thực vật
QCVN 01-115-2012/BNNPTNTVề qui trình xử lý quả tươi bằng hơi nước nóng trừ ruồi đục quả
QCVN 01-114-2012-BNNPTNTVề quy trình xử lý cây xanh, cành ghép, mắt ghép trong kiểm dịch thực vật
QCVN 01-113-2012-BNN PTNTVề quy trình kiểm dịch cây quả hạch nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật
QCVN 01-112-2012-BNN PTNTVề phương pháp xử lý nhà kính, nhà lưới sử dụng trong công tác kiểm dịch thực vật
QCVN 01-111-2012-BNNPTNTVề quy trình điều tra giám sát rệp sáp hại giống cây trồng nhập khẩu và biện pháp xử lý
QCVN 01-110-2012-BNNPTNTVề quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống ceratitis là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-109-2012-BNNPTNTVề quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống bactrocera là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-108-2012-BNNPTNTVề quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống anastrepha là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-107-2012-BNNPTNTVề quy trình giám định mọt thóc (sitophilus granarius linnaeus)
QCVN 01-106-2012-BNNPTNTVề quy trình giám định mọt to vòi (caulophilus oryzae (gyllenhal))
QCVN 01-105-2012-BNNPTNTVề quy trình giám định mọt cứng đốt (trogoderma granarium everts) và mọt da vệt thận (Trogoderma inclusum LeConte)
TCVN 8050-2009Nguyên liệu và thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp thử tính chất lý hóa
TCVN 7668-2007 (05)Kiểm dịch thực vật - Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịch hại kiểm dịch thực vật, bao gồm phân tích nguy cơ về môi trương và sinh vật sống biến đổi gen (05)
TCVN 7668-2007 (04)Kiểm dịch thực vật - Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịch hại kiểm dịch thực vật, bao gồm phân tích nguy cơ về môi trương và sinh vật sống biến đổi gen (04)
TCVN 7668-2007 (03)Kiểm dịch thực vật - Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịch hại kiểm dịch thực vật, bao gồm phân tích nguy cơ về môi trương và sinh vật sống biến đổi gen (03)

Trang 1 trong 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To