I. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ CẬP NHẬT TIÊU CHUẨN.. 1

1. Quản trị hệ thống. 2

1.1. Quản lư người dùng. 2

1.2. Quản lư nhóm người dùng. 3

1.3. Gán người dùng vào nhóm.. 4

1.4. Quản lư chức năng. 5

2. Cập nhật tiêu chuẩn. 8

2.1. Danh mục lĩnh vực. 8

2.2. Danh mục cấp tiêu chuẩn. 9

2.3. Danh mục tiêu chuẩn. 10

II. TRA CỨU THÔNG TIN.. 14

1. Truy cập CSDL.. 14

2. Giới thiệu tổng quan các menu trên trang chủ. 14

3. Hướng dẫn sử dụng các chức năng tra cứu thông tin. 15

3.1. Trang chủ. 15

3.2. Giới thiệu. 15

3.3. Liên hệ. 15

2.4. Site Map. 15

2.5. Đăng nhập. 15

2.6. Tra cứu thông tin tiêu chuẩn. 15

 

 

 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

“CƠ SỞ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN NGÀNH NÔNG NGHIỆP“

I. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ CẬP NHẬT TIÊU CHUẨN

            Để truy cập vào trang quản trị hệ thống CSDL tiêu chuẩn ngành nông nghiệp, tạm thời chúng ta truy cập địa chỉ http://10.0.0.34:805/Admin  hoặc truy cập vào trang chủ theo địa chỉ http://10.0.0.34:805 thông qua tŕnh duyệt IE, Firefox… sau  đó trên menu top chọn “Đăng nhập” hộp thoại yêu cầu đăng nhập sẽ xuất hiện như h́nh dưới đây

                       

            Nhập đúng User và Password sau đó chọn nút “Đăng nhập”, xuất hiện giao diện chính trang quản trị:

           

            Toàn bộ nội dung chính của trang quản trị hệ thống được thể hiện ở menu bên trái như h́nh trên. Sau đây là cách sử dụng các menu này    

1. Quản trị hệ thống

1.1. Quản lư người dùng

Cho phép thêm mới một người dùng hoặc sửa thông tin của những người dùng đă có trong sách, sau khi chọn menu này xuất hiện giao diện như h́nh sau:

           

            - Thêm mới người dùng: Muốn thêm mới một người dùng ta chỉ cần nhập đầy đủ hoặc một số thông tin cần thiết vào các ô nhập sau đó chọn nút “Thêm mới”, một người dùng mới sẽ được tạo ra và hiển thị trong danh sách người dùng ở bên dưới. Nếu sau khi điền đầy đủ thông tin người dùng nhưng không muốn tiếp tục thêm mới ta chọn “Huỷ bỏ

            - Xoá người dùng: Để xoá người dùng hăy bấm chọn biểu tượng  trong cột “Chọn  tương ứng với người dùng muốn xoá  tại danh sách sau đó bấm nút “Xoá”, người dùng sẽ bị  xoá khỏi danh sách trên

            - Sửa người dùng: Trong cột “Sửa” hăy bấm vào biểu tượng  tương ứng với người dùng muốn sửa, khi đó các thông tin của người dùng được chọn sẽ hiển thị trong các ô nhập tương ứng ở bên trên và cho phép sửa thông tin về người dùng       , lúc này nút “Thêm mới” sẽ trở thành “Lưu

           

                        Sau khi sửa và điền thêm các thông tin chọn “Lưu”, nếu không muốn lưu lại những thay đổi như trên ta chọn “Huỷ bỏ

           

1.2. Quản lư nhóm người dùng

            Cho phép người quản trị tạo ra các nhóm người dùng như nhóm quản t rị hệ thống, nhóm quản lư tiêu chuẩn…

            Sau khi chọn menu này, giao diện quản lư nhóm người dùng sẽ xuất hiện:

            - Thêm mới nhóm: Nhập đầy đủ thông tin về nhóm và chọn “Thêm mới”, một nhóm người dùng mới sẽ được thêm vào danh sách. Nếu sau khi đă nhập thông tin về nhóm nhưng không muốn thêm mới th́ chọn “Huỷ bỏ

            - Xoá nhóm: Trong danh sách nhóm người dùng, tại cột “Chọn” hăy chọn vào biểu tượng  tương ứng với nhóm người dùng muốn xoá. Sau đó bấm “Xoá”, thông tin về nhóm đó sẽ bị xoá khỏi danh sách

            - Sửa thông tin nhóm người dùng: Bấm chọn biểu tượng  trong cột “Sửa” của danh sách, toàn bộ thông tin về nhóm sẽ được hiển thị tại các ô nhập. Sửa các thông tin đó theo ư muốn rồi chọn “Lưu”, nếu không muốn lưu lại hăy bấm “Huỷ bỏ

1.3. Gán người dùng vào nhóm

            Sau khi đă thêm mới một người dùng, để cho phép người dùng đó chỉ có quyền quản trị hệ thống hay cập nhật dữ liệu …ta cần gán người dùng đó vào một nhóm tương ứng, giao diện gán người dùng vào nhóm như sau:

           

            - Gán người sử dụng vào nhóm: Tại “Chọn nhóm người dùng” hăy chọn nhóm người dùng muốn gán, sau đó tại mục “DS người dùng đă được gán vào nhóm” và danh sách bên dưới sẽ xuất hiện tất cả những người dùng của nhóm đó. Trong “Danh sách người sử dụng” sẽ hiển thị tất cả những người dùng chưa được gán vào nhóm đă chọn. Muốn gán thêm người dùng vào nhóm đó hăy chọn người dùng cần gán trong “Danh sách người sử dụng”, nếu cần chọn một số người người th́ dùng chuột + Ctrl, sau đó bấm chọn phím , lúc đó người sử dụng sẽ được gán vào nhóm. Trong trường hợp muốn gán tất cả người sử dụng vào nhóm đó th́ không cần chọn mà chỉ cần bấm phím  th́ tất cả những người sử dụng có trong “Danh sách người sử dung” sẽ được gán vào nhóm.

            - Loại bỏ người sử dụng khỏi nhóm: Làm ngược lại với trường hợp gán người sử dụng vào nhóm

1.4. Quản lư chức năng

            Giao diện như sau:

         

            Chức năng này dành cho những người lập tŕnh phát triển CSDL này làm việc

1.5. Phân quyền chức năng

            Sau khi đă tạo nhóm người dùng, ta cần phân quyền cho các nhóm đó có các chức năng nhất định

            Hăy chọn “Nhóm làm việc trong hệ thống” tại danh sách bên dưới, khi đó trong danh sách phía bên phải sẽ cho biết nhóm người dùng này có những chức năng ǵ. Ví dụ nhóm “Danh mục hệ thống” chỉ có quyền xem chức năng “Quản lư người dùng” mà không có quyền thêm hoặc sửa…, nhưng lại có đầy đủ các quyền với chức năng “Quản lư giới thiệu

            Để thêm quyền cho nhóm người dùng nào th́ trong “Nhóm làm việc trong hệ thống” hăy chọn nhóm đó và trong danh sách bên phải ta đánh dấu check vào các ô tương ứng, sau đó chọn “Cập nhật”. Nếu muốn bớt quyền th́ làm ngược lại

1.6. Quản lư giới thiệu

            Hầu hết các Website và CSDL đều có lời giới thiệu về Website hoặc CSDL đó nhằm giới thiệu cho người truy cập biết mục đích, hiện trạng… của các Website và CSDL, giao diện chính quản lư giới thiệu của CSDL tiêu chuẩn ngành nông nghiệp như sau:

            - Thêm mới lời giới thiệu: Chọn biểu tượng , xuất hiện màn h́nh như sau:

           

                        Nhập tiêu đề, nội dung sau đó chọn “Thêm mới”, nếu muốn huỷ bỏ chọn “Huỷ bỏ”, để quay về giao diện quản lư giới thiệu chọn “Đóng

            - Xoá giới thiệu: Trong danh sách giới thiệu tại cột “Chọn” đánh dấu check tại biểu tượng  sau đó bấm vào biểu tượng  dữ liệu sẽ bị xoá khỏi danh sách

            - Sửa giới thiệu: Tại danh sách giới thiệu bấm vào biểu tượng  trong cột “Sửa”, xuất hiện màn h́nh như sau:

                       

                        Sau khi sửa lại nội dung giới thiệu bấm nút “Cập nhật” để lưu lại sự thay đổi, nếu không muốn thay đổi bấm “Huỷ bỏ”, quay lại danh sách giới thiệu chọn “Đóng

                        Ngoài ra chúng ta có thể t́m kiếm các bài giới thiệu theo từ khoá và ngày tháng, nếu trường hợp danh sách giới thiệu quá nhiều

2. Cập nhật tiêu chuẩn

2.1. Danh mục lĩnh vực

            Cho phép thêm hoặc xoá bớt các lĩnh vực khi cần thiết

           

            - Thêm mới lĩnh vực: Trong mục nhập “Tên lĩnh vực” gơ tên lĩnh vực sau đó chọn “Thêm”, nếu không muốn tiếp tục chọn “Huỷ

            - Xoá lĩnh vực: Đánh dấu check vào biểu tượng  tại cột “Chọn” trong danh sách các lĩnh vực rồi chọn “Xoá

            - Sửa lĩnh vực: Trong cột “Sửa” bấm chọn biểu tượng

           

                        Nhập nội dung cần sửa trong “Tên lĩnh vực”, chọn “Lưu” để lưu lại sự thay đồi, nếu không muốn lưu lại chọn “Huỷ

2.2. Danh mục cấp tiêu chuẩn

            Giao diện chính

           

- Thêm mới cấp tiêu chuẩn: Nhập tên cấp tiêu chuẩn tại “Cấp tiêu chuẩn” sau đó chọn “Thêm”, nếu không muốn tiếp tục chọn “Huỷ

            - Xoá cấp tiêu chuẩn: Đánh dấu check vào biểu tượng  tại cột “Chọn” trong danh sách cấp tiêu chuẩn rồi chọn “Xoá

            - Sửa cấp tiêu chuẩn: Trong cột “Sửa” bấm chọn biểu tượng

           

Nhập nội dung cần sửa trong “Cấp tiêu chuẩn”, chọn “Lưu” để lưu lại sự thay đồi, nếu không muốn lưu lại chọn “Huỷ

2.3. Danh mục tiêu chuẩn

            Dưới đây là một phần giao diện chính của danh mục tiêu chuẩn:

            Trong danh mục này sẽ hiển thị tất cả các tiêu chuẩn đă được cập nhật, chúng ta có thể t́m kiếm một tiêu chuẩn nào đó thông qua một hoặc nhiều lựa chọn như: Lĩnh vực, cấp tiêu chuẩn… , sau đó chọn “T́m kiếm

            Ví dụ: Xem h́nh dưới đây

           

            Sau khi lựa chọn như trên sẽ cho kết quả t́m kiếm như trong danh sách

            - Thêm mới tiêu chuẩn: Trong giao diện danh sách các tiêu chuẩn bấm nút “Thêm mới”, xuất hiện giao diện cho phép thêm mới

            Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, nếu có tài liệu đính kèm chọn Document Manager sẽ xuất hiện cửa sổ cho phép đính kèm tài liệu

 

           

            Chọn tài liệu muốn đính kèm sau đó chọn “Insert” sẽ trở về giao diện nhập tiêu chuẩn, chọn “Cập nhật tài liệu đính kèm” để tiến hành đính kèm tài liệu, cuối cùng chọn “Thêm mới”, nếu không muốn tiếp tục chọn “Quay lại

            Lưu ư: Có những tài liệu đính kèm dung lượng rất lớn, v́ vậy không thể Upload tài liệu bằng giao thức HTTP mà bắt buộc phải copy trực tiếp lên máy chủ hoặc Upload thông qua giao thức FTP

            - Duyệt tiêu chuẩn: Đánh dấu check vào biểu tượng  trong cột “Chọn”, sau đó bấm nút “Duyệt

            - Gỡ tiêu chuẩn: Đánh dấu check vào biểu tượng  trong cột “Chọn”, sau đó bấm nút “Gỡ xuống

            - Xoá tiêu chuẩn: Đánh dấu check vào biểu tượng  trong cột “Chọn”, sau đó bấm nút “Xoá

            - Sửa tiêu chuẩn: Trong cột “Sửa” bấm chọn biểu tượng , sẽ xuất hiện màn h́nh cho phép sửa nội dung tiêu chuẩn

        

            Nhập các nội dung cần sửa rồi chọn “Cập nhật”, cuối cùng chọn “Quay lại

II. TRA CỨU THÔNG TIN

1. Truy cập CSDL

Để truy cập được vào CSDL, người sử dụng phải được cung cấp địa chỉ truy cập và gơ địa chỉ truy cập trên tŕnh duyệt. Hệ thống tạm thời được truy cập thông qua địa chỉ  http://10.0.0.34:805, dưới đây là một phần giao diện chính của CSDL:

 

2. Giới thiệu tổng quan các menu trên trang chủ

            CSDL tiêu chuẩn được quản lư theo các Lĩnh vực Cấp tiêu chuẩn

- Các lĩnh vực được thể hiện thông qua menu bên trái có tên là “Lĩnh vực” bao gồm: Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi – Thú y; Cơ điện nông nghiệp; Đất – Phân bón; Lâm nghiệp; Môi trường nông nghiệp; Nông sản; Thủy lợi; Thủy sản; Trồng trọt và Lĩnh vực khác.

- Cấp tiêu chuẩn  được thể hiện bởi menu ngang ở phía trên bao gồm: TCVN; TCN/TCCS; Quy chuẩn kỹ thuật; Tiêu chuẩn quốc tế, c̣n menu “Trang chủ” là chức năng để trở về trang chủ.

- Menu top là menu nằm ở trên cùng bao gồm:

                        + Giới thiệu: Là phần giới thiệu về CSDL tiêu chuẩn ngành nông nghiệp

                        + Trợ giúp: Hướng dẫn sử dụng

                        + Site map: Sơ đồ Website của CSDL tiêu chuẩn

                        + Liên hệ: Khi người sử dụng cần liên hệ với quản trị hệ thống của CSDL tiêu chuẩn chỉ cần nhấn vào menu này và nó sẽ cho phép người sử dụng gửi yêu cầu tới người quản trị hệ thống

3. Hướng dẫn sử dụng các chức năng tra cứu thông tin

3.1. Trang chủ

            Khi đang xem bất cứ thông nào trên CSDL nếu muốn trở về trang chủ người dùng chỉ cần chọn chức năng này.

3.2. Giới thiệu

Chức năng này sẽ cho phép người sử dụng xem các thông tin giới thiệu về CSDL tiêu chuẩn ngành nông nghiệp  

3.3. Liên hệ

Khi người truy cập muốn liên hệ với người quản trị CSDL chỉ cần chọn chức năng này nó sẽ cho phép người sử dụng điền họ tên, địa chỉ email, nội dung cần liên hệ sau đó gửi đi và các thông tin này sẽ được gửi về người quản trị hệ thống

2.4. Site Map

Chức năng này sẽ cung cấp cho người truy cập các thông tin liên quan đến sơ đồ tổ chức của CSDL

2.5. Đăng nhập

            Cho phép người sử dụng đăng nhập vào hệ thống quản trị CSDL tiêu chuẩn

2.6. Tra cứu thông tin tiêu chuẩn

2.6.1. Tra cứu thông tin theo lĩnh vực

 

 

2.6.2. Tra cứu thông tin theo cấp tiêu chuẩn

 

 

2.6.3. T́m kiếm tiêu chuẩn