Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 264 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 5687-2010Thông gió – Điều hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9762-2013Sơn và vecni – Xác định ảnh hưởng của nhiệt
TCVN 9761-2013Sơn và vecni – Sự phong hóa tự nhiên của lớp phủ - Phơi mẫu và đánh giá
TCVN 9312-2013Chai chứa khí – Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm van chai LPG – Van tự đóng kín
TCVN 8806-2012Máy nông lâm nghiệp – Máy cắt có động cơ do người đi bộ điều khiển – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
TCVN 8879-2011Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8630 – 2010Nồi hơi – Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử
TCVN 5669-2013Sơn và vecni – Kiểm tra và vận chuyển bị mẫu thử
TCVN 9760-2013Sơn và vecni – Xác định độ dày màng
TCVN 9637-12-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định thời gian oxy hóa bằng permanganat
TCVN 9637-11-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 11: Phép thử phát hiện fufural
TCVN 9637-10-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định hàm lượng các hydrocarbon - phương pháp chưng cất
TCVN 9637-9-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định hàm lượng este - Phương pháp chuẩn độ sau khi xà phòng hóa
TCVN 9637-8-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hàm lượng methanol [hàm lượng methanol từ 0,10 % đến 1,50 % (theo thể tích)] - Phương pháp so màu bằng mắt
TCVN 9637-7-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định hàm lượng methanol [hàm lượng methanol từ 0,01 % đến 0,20 % (theo thể tích)] - Phương pháp đo quang
TCVN 9637-6-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 6: Phép thử khả năng trộn lẫn với nước
TCVN 9637-5-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định hàm lượng các aldehyd - Phương pháp so màu bằng mắt
TCVN 9637-4-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - phần 4: Xác định các hợp chất carbonyl có hàm lượng trung bình - phương pháp chuẩn độ
TCVN 9637-3-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định các hợp chất carbonyl có hàm lượng nhỏ - phương pháp đo quang
TCVN 9637-2-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 2: Phát hiện tính kiềm và xác định độ acid bằng phenolphtalein
TCVN 9637-1-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 1: Quy định chung
TCVN 9584-2012Máy lâm nghiệp - Kết cấu bảo vệ người vận hành - Phép thử trong phòng thí nghiệm và yêu cầu đặc tính
TCVN 9583-2012Máy kéo nông lâm nghiệp - Kết cấu bảo vệ phòng lật (rops) - Phương pháp thử tĩnh học và điều kiện chấp nhận
TCVN 9494-2012Chất dẻo - Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của vật liệu chất dẻo trong đất bằng cách đo nhu cầu oxy trong hô hấp kế (respirometer) hoặc đo lường cacbon dioxit sinh ra
TCVN 9493-1-2012Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của vật liệu chất dẻo trong các điều kiện của quá trình tạo compost được kiểm soát - Phương pháp phân tích cacbon dioxit sinh ra - Phần 1: Phương pháp chung

Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To