Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 248 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 10682:2015Phân bón - Xác định hàm lượng nitrat - Phương pháp Kjeldahl
TCVN 10678:2015Phân bón rắn - Xác định hàm lượng phospho hòa tan trong nước - Phương pháp quang phổ
TCVN 10676:2015Phân bón - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hóa hơi lạnh
TCVN 10675:2015Phân bón - Xác định hàm lượng niken tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 10785:2015Vi sinh vật - Xác định khả năng hòa tan kali
TCVN 10680:2015Phân bón - Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước - Phương pháp quang phổ
TCVN 10679:2015Phân bón - Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit - Phương pháp quang phổ
TCVN 10683:2015Phân bón rắn - Phương pháp chuẩn bị mẫu để xác định các chỉ tiêu hóa học và vật lý
TCVN 10784:2015Vi sinh vật - Xác định khả năng sinh tổng hợp axit 3-indol-axetic (IAA)
TCVN 11405:2016Phân bón rắn - Xác định hàm lượng canxi hòa tan trong axit bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 11406:2016Phân bón - Xác định hàm lượng sắt ở dạng
TCVN 11402:2016Phân bón - Xác định hàm lương kẽm ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 11401:2016Phân bón - Xác định hàm lượng mangan ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 11400:2016Phân bón - Xác định hàm lượng đồng ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 11403:2016Phân bón - Xác định hàm lượng asen tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
TCVN 10786:2015Phân bón vi sinh vật - Xác định hoạt tính cố định nitơ của Azotobacter - Phương pháp định lượng khí etylen
TCVN 10677:2015Phân bón - Xác định hàm lượng magie hòa tan trong nước - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 10681:2015Phân bón rắn - Xác định hàm lượng sulfat hòa tan trong axit vô cơ - Phương pháp khối lượng
TCVN 10674:2015Phân bón - Xác định hàm lượng crom tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 11408:2016Phân bón rắn - Xác định hàm lượng tro không hòa tan trong axit
TCVN 11409:2016Phân bón rắn - Xác định hàm lượng phospho không hòa tan trong xitrat bằng phương pháp khối lượng
TCVN 11404:2016Phân bón rắn - Xác định hàm lượng cacbonat bằng phương pháp thể tích
TCVN 12597:2018Phân bón - Xác định độ ẩm bằng phương pháp Karl Fischer
TCVN 9292:2019Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9292:2019 về Phân bón - Phương pháp xác định axit tự do
TCVN 11407:2019Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11407:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

Trang 1 trong 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To