Lĩnh vực khác > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: sản xuất đường mía
Quyết định số: Thông tư số 42 /2014/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 11/17/2014
Ký hiệu số: TCKNN-03-BNNPTNT
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác