Nông sản - Thực phẩm > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Chè - Xác định các chất đặc trưng của chè xanh và chè đen - Phần 1: Hàm lượng polyphenol tổng số trong chè - phương pháp đo màu dùng thuốc thử folin-ciocalteu
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9745-1-2013
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác