Thuỷ lợi > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển
Quyết định số: Số 1613/QĐ-BNN-KHCN
Ngày ban hành: 7/9/2012
Ký hiệu số: TCKT 1613/QĐ-BNN-KHCN
Lĩnh vực: Thuỷ lợi
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Các tiêu chuẩn khác