Thuỷ lợi > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Công trình thủy lợi – trạm bơm tưới, tiêu nước – yêu cầu thiết kế công trình thủy công
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8423-2010
Lĩnh vực: Thuỷ lợi
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác