Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định số 2073/2005 của Ủy ban Châu Âu về Chỉ tiêu Vi sinh vật trong Thực phẩm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 23.Huong dan 2073-2005
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác