Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tài liệu hướng dẫn những vấn đề chủ yếu có liên quan đến các yêu cầu nhập khẩu và những qui tắc mới về vệ sinh thực phẩm và kiểm soát chính thức về thực phẩm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 22.Tai lieu huong dan 29.6.2005
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác