Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Chỉ thị số 2004/41/EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 21 tháng 4 năm 2005 huỷ bỏ một số chỉ thị về điều kiện an toàn vệ sinh của quá trình sản xuất và đưa ra thị trường một số sản phẩm có nguồn gốc từ động vật dùng làm thực phẩm cho con người và sửa đổi các Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 89/662/EEC, 92/118/EEC và Quyết định của Hội đồng Châu Âu số 95/408/EC
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩ EU - 19.Chi thi 2004.41
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác