Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Chỉ thị số 2000/13/EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 20 tháng 3 năm 2000 về tính tương đương của các văn bản pháp luật do các Quốc gia Thành viên ban hành liên quan tới quy định về nhãn mác, trình bày và quảng cáo hàng hóa thực phẩm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 16.Chi thi 2000.13.EC
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác