Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định (EC) số 2406/96 ngày 26/11/1996 đề ra những tiêu chuẩn chung về marketing đối với một số sản phẩm thuỷ sản
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 15.Qui dinh 2406.96
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác