Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Chỉ thị số 95/2/EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 20 tháng 2 năm 1995 về các phụ gia thực phẩm ngoài phẩm màu và chất tạo ngọt
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 14.Chi thi 95.2.EC
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác