Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định (EC) số 333/2007 ngày 28 tháng 3 năm 2007 về các phương pháp lấy mẫu và phân tích để kiểm soát chính thức các hàm lượng chì, catmi , thuỷ ngân, thiếc vô cơ, 3-MCPD và benzo(a)pyrene trong thực phẩm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 13.Qui dinh 333.2007
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác