Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định (EC) số 1883/2006 ngày 19 tháng 12 năm 2006 về các phương pháp lấy mẫu và phân tích để kiểm soát chính thức các hàm lượng điôxin và các chất PCB- dạng điôxin trong một số loại thực phẩm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 12.Qui dinh 1883.2006
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác