Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định (EC)số181/2006 ngày 1 tháng 2 năm 2006 thực hiện Qui định (EC) số 1774/2002 về các phân hữu cơ và các chất cải tạo đất chứ không phải phân bón nói chung và về sửa đổi Qui định này
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 11.Qui dinh 181.2006
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác