Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU- Qui định (EC)số 1664/2006 ngày 6 tháng 11 năm 2006 Sửa đổi Qui định (EC) số 2074/2005 về các điều khỏan thực hiện đối với một số sản phẩm có nguồn gốc từ động vật có mục đích sử dụng cho con người và hủy bỏ một số điều khỏan thực hiện
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 9.Qui dinh 1664.2006
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác