Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định (EC)Số 2076/2005 ngày 5 tháng 12 năm 2005 về các thu xếp chuyển tiếp để thực hiện các Qui định (EC) số 853/2004, 854/2004 và 882/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và sửa đổi các Qui định (EC) số 853/2004 và (EC) số 854/2004
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 8.Qui dinh 2076.2005
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác