Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định (EC) số 2074/2005 ngày 05 tháng 12 năm 2005 về các biện pháp thực hiện với một số sản phẩm theo Qui định (EC) số 853/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và về tổ chức kiểm soát chính thức theo Qui định (EC) số 854/2004 và Qui định số 882/2004/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, làm giảm nhẹ từ Qui định số 852/2005/EC và sửa đổi Qui định số 853/2004/EC và 854/2004/EC
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 7.Qui dinh 2074.2005
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác