Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định (EC) số 2073/2005 ngày 15 tháng 11 năm 2005 về tiêu chuẩn vi sinh vật đối với thực phẩm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 6.Qui dinh 2073-2005
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác