Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định (EC) số 853/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 29/ 4/ 2004 về những qui tắc vệ sinh cụ thể cho thực phẩm có nguồn gốc từ động vật
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 3.Qui dinh 853-2004
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác