Trồng trọt > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Cải bẹ xanh
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 12989:2020
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác