Nông sản - Thực phẩm > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Thóc dự trữ quốc gia
Quyết định số: Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 4/24/2014
Ký hiệu số: QCVN 14: 2014/BTC
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác