Bảo vệ thực vật > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Quy trình giám định mọt lạc (Pachymerus pallidus Olivier) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: QCVN 01 - 176 : 2014/BNNPTNT
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác