Bảo vệ thực vật > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Quy trình giám định cây kế đồng Cirsium arvense (L.) Scop. là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
Quyết định số: Thông tư số 16/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 6 năm 2014.
Ngày ban hành: 6/5/2014
Ký hiệu số: QCVN 01 - 163 : 2014/BNNPTNT
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Các tiêu chuẩn khác