Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 201 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 8882-2011Chất lượng đất - Xác định thủy ngân trong dịch chiết đất cường thủy dùng phổ hấp thụ nguyên tử hơi - lạnh hoặc phổ hấp thụ nguyên tử huỳnh quang hơi - lạnh
TCVN 2619-2014Phân Urê - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9487-2012Quy trình điều tra, lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn
TCVN 9486-2013Phân bón - Phương pháp lấy mẫu
TCVN 9318-2012Chất lượng đất - Xác định hydrocacbon thơm đa vòng (pah) phương pháp sắc ký khí dùng detector khối phổ (gc-ms)
TCVN 9317-2012Chất lượng đất - Xác định một số clorophenol - Phương pháp sắc ký khí dùng detector bẫy electron
TCVN 9244-2012Chất lượng đất - Xác định silicat hòa tan bằng phân tích dòng (fis và cfa) và đo phổ
TCVN 9236-3-2012Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam - Phần 3: Giá trị chỉ thị hàm lượng natri trao đổi
TCVN 9236-2-2012Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam - Phần 2: Giá trị chỉ thị hàm lượng magiê trao đổi
TCVN 9236-1-2012Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam - Phần 1: Giá trị chỉ thị hàm lượng canxi trao đổi
TCVN 8409-2010Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
TCVN 7538-3-2005Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng dẫn an toàn
TCVN 6862-2012Chất lượng đất - Xác định thành phần cấp hạt trong đất khoáng - Phương pháp rây và sa lắng
TCVN 2620-2014Phân urê - Phương pháp thử
TCVN 9297-2012Phân bón - phương pháp xác định độ ẩm
TCVN 9296-2012Phân bón - xác định lưu huỳnh tổng số phương pháp khối lượng
TCVN 9295-2012Phân bón - phương pháp xác định nitơ hữu hiệu
TCVN 9294-2012Phân bón - xác định cácbon hữu cơ tổng số bằng phương pháp walkley - black
TCVN 9293-2012Phân bón - phương pháp xác định biuret trong phân urê
TCVN 9292-2012Phân bón - phương pháp xác định axit tự do
TCVN 9291-2012Phân bón - xác định cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện (không ngọn lửa)
TCVN 9290-2012Phân bón - xác định chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)
TCVN 9289-2012Phân bón – xác định kẽm tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 9288-2012Phân bón – xác định mangan tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 9287-2012Phân bón – xác định coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Trang 1 trong 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
 Go To