Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 262 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 13263-1:2020Phân bón - Phần 1: Xác định hàm lượng Vitamin A bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-2:2020Phân bón - Phần 2: Xác định hàm lượng vitamin nhóm B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-3:2020Phân bón - Phần 3: Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-4:2020Phân bón - Phần 4: Xác định hàm lượng vitamin E bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-5:2020Phân bón - Phần 5: Xác định hàm lượng nhóm auxin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-6:2020Phân bón - Phần 6: Xác định hàm lượng nhóm gibberellin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-7:2020Phân bón - Phần 7: Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
TCVN 13263-9:2020Phân bón - Phần 9: Xác định độ pH
TCVN 13263-10:2020Phân bón - Phần 10: Xác định tỷ trọng
TCVN 13263-14:2021Phân bón - Phần 14: Xác định hàm lượng nhôm di động bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 13263-11:2021Phân bón - Phần 11: Xác định hàm lượng chitosan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
TCVN 13263-12:2021Phân bón - Phần 12: Xác định hàm lượng selen tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Kỹ thuật hydrua hóa)
TCVN 13263-13:2021Phân bón - Phần 13: Xác định hàm lượng bạc tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 13263-15:2021Phân bón - Phần 15: Xác định hàm lượng natri tổng số bằng phương pháp quang phổ phát xạ ngọn lửa
TCVN 10682:2015Phân bón - Xác định hàm lượng nitrat - Phương pháp Kjeldahl
TCVN 10678:2015Phân bón rắn - Xác định hàm lượng phospho hòa tan trong nước - Phương pháp quang phổ
TCVN 10676:2015Phân bón - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hóa hơi lạnh
TCVN 10675:2015Phân bón - Xác định hàm lượng niken tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 10785:2015Vi sinh vật - Xác định khả năng hòa tan kali
TCVN 10680:2015Phân bón - Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước - Phương pháp quang phổ
TCVN 10679:2015Phân bón - Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit - Phương pháp quang phổ
TCVN 10683:2015Phân bón rắn - Phương pháp chuẩn bị mẫu để xác định các chỉ tiêu hóa học và vật lý
TCVN 10784:2015Vi sinh vật - Xác định khả năng sinh tổng hợp axit 3-indol-axetic (IAA)
TCVN 11405:2016Phân bón rắn - Xác định hàm lượng canxi hòa tan trong axit bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
TCVN 11406:2016Phân bón - Xác định hàm lượng sắt ở dạng

Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To