Đất - Phân bón > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Phân bón - Phần 12: Xác định hàm lượng selen tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Kỹ thuật hydrua hóa)
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 13263-12:2021
Lĩnh vực: Đất - Phân bón
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác