Bảo vệ thực vật > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8400-21:2014
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác