Bảo vệ thực vật > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh đóng dấu lợn
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8400-20 : 2014
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác