Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với thử nghiệm cơ lý của mẫu nhỏ từ gỗ tự nhiên
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8044:2014 ISO 3129:2012
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác