Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Yêu cầu phân hạng gỗ phi kết cấu
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10573:2014
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác