Lĩnh vực khác > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Vi sinh vật - Bảo quản dài hạn vi sinh vật dùng trong nông nghiệp - Phương pháp nitơ lỏng
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9299:2014
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác