Nông sản - Thực phẩm > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Khô dầu - Xác định hàm lượng tro tổng số
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10409:2014 ISO 749:1977
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác