Nông sản - Thực phẩm > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các hydrocacbon đã halogen hóa có điểm sôi thấp trong dầu thực phẩm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10478:2014
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác