Bảo vệ thực vật > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Quy trình lưu trữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật
Quyết định số: Thông tư số 16/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 6 năm 2014
Ngày ban hành: 6/5/2014
Ký hiệu số: QCVN 01 - 175 : 2014/BNNPTNT
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác