Thuỷ sản > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: QCVN 02 - 19 : 2014/BNNPTNT
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác