Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Bào ngư sống, bào ngư nguyên liệu tươi được làm lạnh hoặc đông lạnh để tiêu thụ trực tiếp hoặc chế biến tiếp theo
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 11043:2015
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác