Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát các loài Vibrio gây bệnh trong thủy sản
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 11044:2015
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác