Thuỷ sản > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thiết bị khai thác thủy sản - Vàng câu - Thông số kích thước cơ bản
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10596:2015
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác