Đất - Phân bón > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Vi sinh vật - Xác định khả năng sinh tổng hợp axit 3-indol-axetic (IAA)
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10784:2015
Lĩnh vực: Đất - Phân bón
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác