Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Giải phẫu gỗ - Cây hạt trần – Thuật ngữ và định nghĩa
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 11348:2016
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác