Lĩnh vực khác > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Giấy, các tông và bột giấy - Xác định phần còn lại (độ tro) sau khi nung ở nhiệt độ 525°C
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10761:2015
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác