Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Máy lâm nghiệp - Máy cắt bụi cây và máy cắt cỏ cầm tay - Đặc tính động cơ và tiêu thụ nhiên liệu
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10878:2015
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác