Nông sản - Thực phẩm > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thực phẩm - Xxác định fumonisin b1 và b2 trong thực phẩm từ ngô - Phương pháp hplc có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9711-2013
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèmCác tiêu chuẩn khác