Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Gỗ - xác định độ hút ẩm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8046-2009
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác