Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Gỗ xẻ cây lá kim - khuyết tật - phân loại
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8931-2013
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác