Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Gỗ khúc cây lá kim và cây lá rộng để xẻ - khuyết tật nhìn thấy được – thuật ngữ và định nghĩa
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8929-2013
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác