Thuỷ lợi > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thịt – xác định dư lượng các chất chuyển hóa của nitrofuran (Aoz, Amoz, Ahd, Sem) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ Lc-Ms-Ms
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9782-2013
Lĩnh vực: Thuỷ lợi
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác